Silická Jablonica, Hrušov: Náučný chodník na Zelenú hranicu a Szádvár

Silická Jablonica, Hrušov, okres Rožňava: Nenáročný prechod z úrovne rieky Turňa na planinu Dolný vrch k štátnej hranici môžete absolvovať po zelenej turistickej značke. Východiskovými obcami sú zvyčajne Hrušov, Silická Jablonica alebo Jablonov nad Turňou. Zelená značka vedie k hranici z Hrušova, na ceste medzi obcami sa spája so žltou značkou zo Silickej Jablonice. V mieste, kde zelená turistická značka prechádza cez most ponad riečku Turňa začína náučný chodník. Ten je súbežný s ďalším pokračovaním zelenej značky a končí na hranici.

Read more

Silická Jablonica

Silická Jablonica sa nachádza na severovýchodnom okraji Silickej planiny v Slovenskom krase pri historickej ceste, ktorá spájala Rožňavu s Turňou nad Bodvou. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more

Silická Brezová: Renesančný kostol a klasicistická veža

Silická Brezová, okres Rožňava: Uprostred obce Silická Brezová, obohnaný historickými obrannými múrmi, stojí renesančný kostol zo 16. sotorčia. V súčasnosti, a pravdepodobne od svojho vzniku, patrí protestantom, teraz konkrétne Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorej vstúpenci sú označovaní ako kalvíni.

Read more

Silická Brezová

Silická Brezová sa nachádza priamo na Silickej planine v Národnom parku Slovenský kras. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more

Silica: Gotický kostol Všechsvätých

Silica, okres Rožňava: V hornej časti obce Silica, obohnaný historickými obrannými múrmi, stojí pôvodne gotický kostol. V súčasnosti patrí reformovanej cirkvi, pôvodne bol katolícky a zasvätený Všetkým svätým. Nedávny prieskum pri rekonštrukcii priniesol objav v podobe čiastočne zachovaných gotických fresiek.

Read more

Silica: Farárova jama

Silica_Farárova_jama-1-1m72

Silica, okres Rožňava: Na južnom konci obce Silica, už mimo obývanej časti a tesne pod úpätím Vápenného vrchu, sa nachádza atypický prírodný výtvor – jazero Farárova jama. Atypickým ho môžeme nazvať, pretože sa nachádza priamo na Silickej planine Slovenského krasu, kde je vody pramálo a Farárova jama je dokonca kaprovým rybárskym revírom s plochou 2,5 hektára. Brehom jazera vedie žltá turistická značka. Je to pekné romantické miesto s porastom bambusov, pri ktorom sa hodno zastaviť najmä pri túrach na Sokoliu skalu či k Sokolej vyvieračke (prameň rieky Turňa). Približne od apríla tu možno pozorovať lysky čierne, ktoré tu majú hniezdisko.

Read more

Silica

Silica_Silická_planina-1m72

Silica sa nachádza priamo na Silickej planine v Národnom parku Slovenský kras. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more

Jablonov nad Turňou: Gotický kostol Najsvätejšej Trojice

Jablonov nad Turňou, okres Rožňava:: Uprostred obce na námestí približne oproti obecnému úradu sa nachádza rímsko-katolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý tu stojí od čias gotiky. Obyvatelia Jablonova odvíjajú počiatky vzniku kostola od roku 1275, kedy tu už údajne mali vlastného kňaza. Toto tvrdenie je však trochu rozporuplné; nie je známe, že by preň existovali historické listinné dôkazy. Najstarší písomný záznam o obci Jablonov nad Turňou (Almas) poznáme z rokov 1332 až 1335, kedy sa spomína ako dedina s vlastnou farou, teda aj kostolom. Boli to roky panovania uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý pochádzal z francúzskeho rodu Anjuovcov.

Read more

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou sa nachádza v Turnianskej kotline uprostred Národného parku Slovenský kras pod horským sedlom Soroška. Patrí do povodia horného toku rieky Turňa. Je pričlenený k okresu Rožňava a nachádza sa v Košickom samosprávnom kraji. Zo severnej strany je obkolesený krasovou planinou Horný vrch, z južnej strany planinou Dolný vrch a zo západu Silickou planinou.

Read more

Hrušov

Obec Hrušov sa nachádza v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji 58 kilometrov západne od krajského mesta Košice pri ceste I. triedy č. E 58 / E 571 s odbočením v Jablonove nad Turňou. Od okresného mesta Rožňava je vzdialená 21 km. Leží na v západnej časti Turnianskej kotliny na okraji územia Národného parku Slovenský kras v časti Silická planina na Turnianskej vínnej ceste. Severozápadne od obce sa nachádza horské sedlo Soroška. V strede obce je nadmorská výška 241 metrov, v 1 678 hektárovom katastri sa nadmorská výška pohybuje od 212 do 577 metrov.

Read more